WSTĘP

Niniejsze warunki korzystania zostały zawarte pomiędzy użytkownikiem strony (zwanym dalej „Użytkownikiem”) a spółką Decathlon Italia S.r.l. spółką jednoosobową z siedzibą na Viale Valassina, 268 - 20851 Lissone (MB), numer Repertorium Gospodarczo-Administracyjnego: MB-1370021, NIP: 11005760159 (zwaną dalej „Decathlon”). Strona internetowa “rent.decathlon” (zwana dalej „Stroną”), dostępna pod adresem URL rent.decathlon.it, pozwala Użytkownikom na korzystanie z funkcji opisanych w art. 2 poniżej.

Korzystanie ze Strony dozwolone jest wyłącznie w celach prywatnych. Zabronione jest korzystania ze Strony w celach komercyjnych lub w kontekście działalność nakierowanej na komercję. Na użytek niniejszego dokumentu, termin „Korzystanie” grupuje wszystkie czynności wykonywane przez Użytkownika od momentu uzyskania dostępu do Strony, w tym zwykłe zapoznawanie się z treścią, niezależnie od urządzenia dostępowego (PC, tablet lub smartfon), rodzaju połączenia (prywatne, zewnętrzne, publiczne lub Wi-Fi) oraz jego lokalizacji.

Korzystanie ze Strony oznacza bezwarunkową akceptację przez Użytkownika poniższych warunków korzystania. Warunki te mogą zostać zmienione przez Decathlon. Pozostaje uzgodnione, że mające zastosowanie warunki to te, które obowiązywały w chwili korzystania ze Strony.

1FUNKCJE STRONY

Strona umożliwia Użytkownikowi:

 • rezerwowanie wypożyczania sprzętu sportowego w sklepach Decathlonu uczestniczących w programie
 • rezerwowanie wypożyczania sprzętu sportowego w strukturach partnerskich Decathlon
 • zapoznawanie się z wykazem sprzętu sportowego, który może zostać zarezerwowany do wypożyczenia

 • sprawdzanie swojego konta i historii rezerwacji wypożyczania

Lista funkcji ma charakter wyłącznie orientacyjny, a nie wyczerpujący. Decathlon zastrzega sobie prawo do dodania lub usunięcie funkcji, tymczasowo lub na stałe, bez zgody Użytkownika.

2WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

2.1 Korzystanie ze Strony zastrzeżone jest dla osób pełnoletnich, które można zidentyfikować jako prywatne, jak również dla małoletnich poniżej osiemnastego roku życia, posiadających taką zgodę rodzica lub osoby sprawującej opiekę. W każdym razie Decathlon zachęca każdą osobę, która jest odpowiedzialna za małoletniego poniżej osiemnastego roku życia, do monitorowanie korzystania przez niego ze Strony.

2.2 Dostęp do niektórych usług oferowanych przez Stronę może być uzależniony od założenia Konta. W celu jego założenia Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji umożliwiających jego identyfikację. Decathlon ma obowiązek gromadzić i przechowywać dane osobowe, które umożliwiają identyfikację Użytkownika. W tym celu Użytkownik zobowiązuje się do przekazywania dokładnych i kompletnych danych o swojej własnej tożsamości i powstrzymuje się od uzurpowania sobie tożsamości innych osób. W przypadku nieprzestrzegania tego zobowiązania, Decathlon zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia, zawieszenia lub usunięcia Konta.

3UDOSTĘPNIANIE TREŚCI NA STRONIE

3.1 W celu wspierania interakcji pomiędzy użytkownikami, Decathlon oferuje różne usługi, które pozwalają na umieszczanie treści na Stronie, w szczególności poprzez usługi „Udostępnij zdjęcia” lub „Napisz opinię”. Do celów określonych w niniejszych warunkach, jako „Treść” rozumiany jest dowolny element umieszczony przez Użytkownika na Stronie, np.: teksty, komentarze, ilustracje, zdjęcia, filmy wideo lub dowolny rodzaj pliku, bez względu na jego formę i treść.

3.2 Użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie treści, które mogą zostać zamieszczone pod własnym nazwiskiem lub z wykorzystaniem własnego terminala. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Decathlonowi za pośrednictwem Strony przypadków, które dają podstawy, aby sądzić, że pseudonim lub adres e-mail jest lub może być znany przez osobę nieupoważnioną do jego wykorzystywania. W każdym razie, Decathlon nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania danych osobowych Użytkownika przez nieupoważnione osoby trzecie.

3.3 Użytkownik nie może w żadnym przypadku korzystać ze Strony do celów komercyjnych.

4ZACHOWANIE SIĘ NA STRONIE

Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się w szczególności od:

 • popełnienia czynów nielegalnych
 • uzyskiwania lub gromadzenia danych osobowych użytkowników Strony za pośrednictwem jakiegokolwiek środka
 • uzyskiwania, rejestrowania lub wykorzystywania – do celów innych, niż wyświetlanie podczas przeglądania Strony – danych lub treści innych osób
 • przechowywania, rozpowszechniania lub publikowania jakichkolwiek treści nielegalnych, szkodliwych, obraźliwych, dyskryminujących, podżegających do nienawiści, niezgodnych z dobrym obyczajem, szkodzących życiu prywatnemu lub prawom innych osób, w szczególności prawom związanym z wizerunkiem, własnością intelektualną lub ochroną danych osobowych
 • bezpośredniego lub pośredniego prowadzenia propagandy jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru
 • korzystania z tożsamości osób trzecich i/lub publikowania jakichkolwiek informacji o innych osobach
 • przechowywania, rozpowszechniania lub publikowania jakichkolwiek treści, które mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać prawa Decathlonu

Ogólnie rzecz biorąc, Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich zachowań niezgodnych z wartościami Decathlonu

5WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

5.1 Zawartość strony.

Zawartość Strony respektuje prawa własności intelektualnej, w szczególności w odniesieniu do praw autorskich, rysunków i wzorów, znaków towarowych, nazw domen, patentów, know-how, oprogramowania lub bazy danych. Decathlon jest właścicielem wszystkich treści Strony, jak również praw z tego wynikających. W odniesieniu do tego rodzaju treści Decathlon udziela Użytkownikowi zgody na niewyłączne korzystanie ze Strony z możliwością jego odwołania. Powyższa zgoda nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw, w szczególności praw do komercyjnego wykorzystania wyżej wymienionych Treści.

5.2 Treści publikowane przez użytkowników

Treści publikowane przez użytkowników (teksty, komentarze, pliki, ilustracje, zdjęcia, filmy, prace itp.) pozostają własnością Użytkownika, z wyjątkiem stosowania specjalnych warunków uprzednio przyjętych dla konkretnych usług dostępnych na stronach Decathlonu. Użytkownicy mogą publikować lub też nie treści na Stronie, w szczególności poprzez usługę „Udostępnij zdjęcia”. Za pośrednictwem tej usługi Użytkownicy przyjmują, że wymienione treści są własnością publiczną i są swobodnie dostępne w Internecie. Użytkownicy gwarantują, że posiadają niezbędne uprawnienia do publikowania zdjęć na Stronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawa do prywatności, prawa własności, własności intelektualnej, do wizerunku itp. Poprzez publikację zdjęć na Stronie, Użytkownicy przyjmują na siebie wszelką odpowiedzialność, w charakterze wydawcy Treści w myśl przepisów prawa, oraz przyznają Decathlonowi możliwość odtwarzania, przedstawiania, wczytywania, wyświetlania, wykonania, przekazywania oraz zachowania wspomniany powyżej treści. Użytkownicy upoważniają do umieszczania obok Treści swojego nazwiska. Poprzez odpowiednią publikację, Użytkownicy akceptują fakt, że zawartość może automatycznie stać się dostępna w Internecie, na innych stronach, blogach, portalach internetowych oraz społecznościowych Decathlonu. Użytkownicy mogą w każdej chwili wnioskować do Decathlonu o zaprzestanie publikacji, w sposób przewidziany w art. 8 niniejszych warunków korzystania.

6ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Odpowiedzialność Decathlonu

6.1.1 Przeglądanie Strony i korzystanie z niej odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Decathlon nie może zostać obciążony odpowiedzialnością za szkody wynikające z dostępu do Strony, jak też korzystania z niej oraz z informacji na niej zawartych. Użytkownik został poinformowany o możliwości chwilowego zawieszenia przez Decathlon dostępu do Strony z przyczyny technicznych związanych z konserwacją i od tego momentu zrzeka się z jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie z tego tytułu. Decathlon nie zostanie obciążony żadną odpowiedzialnością z tytułu:

 • wszelkich informacji dostępnych na Stronie, które nie są publikowane przez Decathlon
 • wszelkich awarii sieci, które nie pozwalają na prawidłowe działanie Strony
 • ewentualnej utraty danych
 • ewentualnych awarii oprogramowania
 • wszelkich konsekwencji spowodowanych wirusami komputerowymi, błędami, anomaliami lub wadliwym działaniem

 • ewentualnych uszkodzeń komputera/tabletu/smartfona Użytkownika.

6.1.2 Decathlon umożliwia Użytkownikom nawiązywanie wzajemnych relacji poprzez publikowanie opinii. Występując w charakterze Hosta, zgodnie z art. 16 i 17 Dekretu z mocą ustawy 70/2003, Decathlon nie może być odpowiedzialny za działania lub treści przechowywane na Stronie. Odpowiedzialność Decathlonu ograniczona jest do zakresu przewidzianego w art. 17 ustęp 2 Dekretu z mocą ustawy 70/2003, zgodnie z którym Decathlon zobowiązany będzie do:

 • poinformowania organu sądowego lub administracyjnego jeśli znajdzie się w posiadaniu informacji o nielegalnych działaniach lub informacjach;
 • - dostarczenia, na wniosek właściwych organów, informacji będących w jego posiadaniu, umożliwiających identyfikację odbiorcy jego usług, w celu wykrycia nielegalnej działalności i jej zapobieganiu.

Decathlon ponosi cywilną odpowiedzialność z tytułu treści takich usług tylko w przypadku, gdy, na wniosek organu sądowego lub administracyjnego, nie podejmuje działań mających na celu uniemożliwienie dostępu albo gdy po uzyskaniu informacji o bezprawności treści nie poinformował o tym fakcie właściwego organu. Decathlon ma obowiązek i prawo do usuwania wszelkich treści nielegalnych lub noszących takie cechy bez uprzedniego powiadomienia lub zawiadomienia Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 17 wyżej wymienionej ustawy. W związku z tym, Decathlon nie jest zobowiązany do sprawowania kontroli a priori nad jakością, bezpieczeństwem, wiarygodnością lub legalnością Treści zamieszczanych przez Użytkowników.

6.2 Odpowiedzialność Użytkownika

6.2.1 Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Decathlonu z wszelkiej odpowiedzialności oraz wyłączenie go z wszelkich szkód, kosztów i opłat, bezpośrednich lub pośrednich, wynikających z:

 • - reklamacji osób trzecich dotyczących treści umieszczonych w ich imieniu, w szczególności naruszenia praw do treści publikowanych na Stronie;
 • - wszelkich działań związanych z uczestnictwem na Stronie, sprzecznych z niniejszymi warunkami ogólnymi;
 • - naruszenia niniejszych Warunków korzystania ze Strony.

6.2.2 Decathlon zwraca uwagę Użytkowników na możliwość publikowania lub udostępniania zdjęć, obrazów lub filmów. Decathlon wymaga, aby zachowanie użytkownika wyrażało szacunek i było zgodne z etykietą wartości Decathlonu. Wszelkie treści niezgodne z treścią będą systematycznie usuwane ze Strony.

7OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane informacje przeznaczone są wyłącznie dla Decathlonu. Użytkownik może zapoznać się z Polityką ochrony danych osobowych Decathlonu za pośrednictwem poniższego linku: http://www.decathlon.it/privacy.html

8USUWANIE TREŚCI ZAMIESZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

8.1 Decathlon może usunąć każdy profil, treść, informacje opublikowane na Stronie, może zabronić korzystania z nich i dostępu do nich, gdy uzyska informacje o braku przestrzegania przez Użytkownika warunków korzystania lub z przyczyn technicznych. Wszelkie zmiany lub usuwanie mogą być dokonywane bez uprzedniego powiadomienia, poinformowania lub zawiadomienia, według wyłącznego uznania Decathlonu. Za pośrednictwem procedury „Zgłoś nadużycie”, każdy Użytkownik może poinformować Decathlon, że Treść została prawdopodobnie opublikowana z naruszeniem niniejszych warunków korzystania. Obowiązkiem Użytkownika jest dołączenie wszystkich niezbędnych szczegółów dotyczących takiego zawiadomienia.

8.2 Użytkownik ma również możliwość zażądania usunięcia zamieszczonych na Stronie treści. W tym celu będzie musiał wysłać wniosek o wycofanie Treści poprzez stronę URL https:// reviews.decathlon.com/it_IT/review/abuse/982/1088873

Do tego wniosku należy dołączyć informacje umożliwiające identyfikację treści. W odniesieniu do treści zamieszczonych za pośrednictwem serwisu „Udostępnij zdjęcia”, informacje niezbędne do ich usunięcia obejmują nazwisko, imię, adres e-mail użyty podczas zamieszczania treści, rok zamieszczenia, tytuł treści.

Każdy uzasadniony i prawowity wniosek zostanie rozpatrzony przez Decathlon w najkrótszym możliwym czasie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Decathlon nie może być w żaden sposób obciążony odpowiedzialnością za czas potrzebny do przetworzenia wniosku lub za materialną niemożność udzielenia na niego odpowiedzi.

9INTEGRALNOŚĆ

Jeżeli jedna lub więcej klauzul ogólnych warunków korzystania zostanie uznanych za nieważne w wyniku zastosowania prawa, rozporządzenia lub prawomocnej decyzji sądowej lub administracyjnej, pozostałe klauzule zachowują swoją ważność.

10WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA/SPORY

Niniejsze ogólne warunki korzystania podlegają prawu włoskiemu.