WARUNKI OGÓLNE REZERWACJI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

30.08.2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze warunki ogólne rezerwacji wypożyczenia sprzętu sportowego (zwane dalej „Warunkami Ogólnymi”) obowiązują wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwem DECATHLON ITALIA s.r.l. spółka jednoosobowa z siedzibą na Viale Valassina, 268 - 20851 Lissone (MB), numer Repertorium Gospodarczo-Administracyjnego: MB-1370021, NIP: 11005760159 (zwanym dalej „DECATHLON”) a dowolną osobą dokonującą rezerwacji wypożyczenia sprzętu sportowego online na stronie internetowej rent.decathlon.it, zwaną dalej „KLIENTEM”. Niniejsze warunki mogą podlegać zmianom. W takim przypadku data publikacji zmian na stronie jest równoznaczna z datą ich wejścia w życie.
Niniejsze warunki regulują zakupy dokonywane na stronie internetowej rent.decathlon.it, zgodnie z przepisami Części III, Tytuł III, Rozdział I, Kodeksu Konsumenckiego, Dekret z mocą ustawy nr 206/2005, zmodyfikowanego Dekretem z mocą ustawy nr 21/2014 i Dekretem z mocą ustawy 70/2003 w zakresie handlu elektronicznego.

1ARTYKUŁ 1 – PRZEDMIOT UMOWY

W oparciu o niniejsze Warunki Ogólne, DECATHLON sprzedaję, a KLIENT kupuje na odległość rezerwację wypożyczenia sprzętu sportowego wskazanego i opisanego na stronie internetowej . Umowa zawierana jest wyłącznie za pośrednictwem sieci internetowej, poprzez dostęp KLIENTA do adresu strony internetowej i realizację zamówienia na rezerwację wypożyczenia sprzętu sportowego (zwaną dalej „Rezerwacją”), zgodnie z procedurą przewidzianą na tejże Stronie. Wypożyczenie i odbiór sprzętu sportowego zarezerwowanego na Stronie odbywa się wyłącznie w sklepach Decathlon oraz strukturach partnerskich Decathlon, których lista znajduje się na Stronie.

KLIENT zobowiązuje się przed przystąpieniem do potwierdzania swojego zamówienia przeczytać niniejsze Warunki ogólne, w szczególności informacje udzielane przed zawarciem umowy przez DECATHLON, i zaakceptować je poprzez zaznaczenie wskazanego pola.

W e-mailu potwierdzającym rezerwację KLIENT otrzyma również link do pobrania i zarchiwizowania kopii niniejszych Warunków ogólnych, jak to przewidziano w art. 51 ustęp 1 Dekretu z mocą ustawy 206/2005, zmodyfikowanym przez Dekret z mocą ustawy 21/2014.

2ARTYKUŁ 2 – INFORMACJE DLA KONSUMENTA UDZIELANE PRZED ZAWARCIEM UMOWY – ART. 49 DEKRETU Z MOCĄ USTAWY 206/2005

KLIENT przed zawarciem umowy rezerwacji sprzętu sportowego zapoznaje się z cechami towarów, które przedstawiane są w poszczególnych kartach produktów w momencie wyboru przez KLIENTA.

Przed zatwierdzeniem rezerwacji ze „zobowiązaniem do zapłaty”, KLIENT jest informowany odpowiednio o:
 • całkowitej cenie rezerwacji wypożyczenia sprzętu sportowego,
 • całkowitej cenie wypożyczenia sprzętu sportowego wraz z podatkami,
 • sposobie płatności,
 • terminie, w którym DECATHLON zobowiązuje się do udostępnienia KLIENTOWI sprzętu sportowego zarezerwowanego w sklepie Decathlon lub w strukturze partnerskiej Decathlon,
 • warunkach, zasadach i procedurach korzystania z prawa odstąpienia od umowy (art. 12.1 niniejszych Warunków ogólnych), jak również standardowym formularzu odstąpienia, określonym w części B załącznika I do Dekretu z mocą ustawy 21/2014,
 • czasie trwania wypożyczenia.
 • KLIENT może w każdej chwili, a w każdym razie przed zawarciem umowy, zapoznać się z informacjami dotyczącymi DECATHLONU, adresu geograficznego, numeru telefonu i faksu, adresu certyfikowanej poczty elektronicznej, które to informacje są podane również poniżej:

  DECATHLON ITALIA S.R.L. spółka jednoosobowa
  Viale Valassina, 268 – 20851 – Lissone (MB)
  tel. 0392259300 – faks 039.2712333
  decathlonitalia@pec.it

3ARTYKUŁ 3 – DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Oferowany do wypożyczenia sprzęt sportowy opisany jest na Stronie.
Na Stronie wskazane są tylko niektóre kategorie sprzętu sportowego, a nie model danego artykułu sportowego. KLIENT wybiera i rezerwuje kategorię sprzętu sportowego, a nie danego artykułu sportowego. Przykłady sprzętu sportowego publikowane są tylko jako przykłady i nie mają charakteru zobowiązującego.

Dostępność sprzętu sportowego odnosi się do rzeczywistej dostępności w momencie dokonywania rezerwacji przez KLIENTA. Dostępność ta musi być w każdym przypadku traktowana jako czysto orientacyjna, z uwagi na fakt, że:
 • sprzęt sportowy może być zarezerwowany przez innych KLIENTÓW przed potwierdzeniem rezerwacji, ze względu na jednoczesną obecność na Stronie kilku użytkowników,
 • może wystąpić anomalia informatyczna, udostępniająca do rezerwacji wypożyczania sprzęt sportowy, który w rzeczywistości nie jest dostępny.
Również po wysłaniu e-maila z potwierdzeniem rezerwacji przez DECATHLON, mogą wystąpić przypadki częściowej lub całkowitej niedostępności sprzętu sportowego. W takim przypadku, rezerwacja będzie automatycznie korygowana poprzez usunięcie niedostępnego/-ych sprzętu/-ów) sportowego/-ych), a KLIENT zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem. Za pomocą takiego e-maila KLIENT zostanie również poinformowany o warunkach i terminie zwrotu wszelkich zapłaconych kwot.

4ARTYKUŁ 4 – CENY

Wszystkie ceny rezerwacji i wynajmu sprzętu sportowego podane na Stronie wyrażone są w Euro i zawierają podatek VAT.
Ceny określane są na podstawie następujących parametrów:
 1. kategoria zarezerwowanego sprzętu sportowego;
 2. wybrany okres wypożyczenia i czas trwania wypożyczenia;
 3. data rezerwacji wypożyczenia.
KLIENT jest świadomy, że stawki wypożyczenia, zniżki i rabaty podane na niniejszej Stronie są indywidualne dla poszczególnych sklepów Decathlon/struktur partnerskich Decathlon.

KLIENT akceptuje prawo DECATHLONU do zmiany swoich cen i warunków rabatu w dowolnym momencie. Jednakże cena rezerwacji i wynajmu sprzętu sportowego zostanie zafakturowana w oparciu o ceny podane na Stronie w momencie tworzenia rezerwacji i wskazane w e-mailu potwierdzającym rezerwację, przesłanym przez DECATHLON do KLIENTA.

W przypadku błędu informatycznego, ręcznego, technicznego lub jakiegokolwiek innego rodzaju, który może spowodować zasadniczą, nieprzewidzianą przez DECATHLON zmianę ceny za rezerwację lub wypożyczenie sprzętu sportowego, która jest wygórowana lub wyraźnie zaniżona, zlecenie rezerwacji zostanie uznane za nieważne i anulowane, a kwota zapłacona przez KLIENTA zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od dnia anulowania.

5ARTYKUŁ 5 – SPOSÓB REZERWACJI

Aby dokonać rezerwacji na Stronie, KLIENT musi wybrać sklep Decathlon lub strukturę partnerską Decathlon, w której zamierza wypożyczyć sprzęt sportowy, oraz kategorię sprzętu sportowego wybranego do zarezerwowania. KLIENT będzie mógł potwierdzić swoją rezerwację dopiero po wybraniu żądanego sprzętu sportowego.
Rejestracja i zobowiązanie do dokonania rezerwacji będzie miało miejsce tylko i wyłącznie po zapłaceniu przez KLIENTA kosztu rezerwacji.

DECATHLON zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji w przypadku wcześniejszego zaniedbania ze strony KLIENTA lub, w każdym razie, zaistnienia z nim sporu, jak również w sytuacji, gdy DECATHLON uzna poziom rezerwacji KLIENTA, za zbyt wysoki.

6ARTYKUŁ 6 – ZMIANA ZAREJESTROWANEJ REZERWACJI

KLIENT może poprosić o zmianę już zarejestrowanej rezerwacji wypożyczenia, tylko jeśli dotyczy ona kategorii lub rozmiaru zarezerwowanego sprzętu sportowego.
Wszystkie zmiany rozmiaru zarezerwowanego sprzętu sportowego stanowią wyłączną kompetencję sklepu Decathlon i/lub struktur partnerskich Decathlon, do której skierowana jest rezerwacja KLIENTA. W przypadku wszelkich zmian rozmiaru sprzętu sportowego, KLIENT skontaktuje się bezpośrednio ze sklepem Decathlon lub ze strukturą partnerską Decathlon, wybranymi w momencie rezerwacji, które przetworzą i rozpatrzą wniosek o zmianę tylko w sytuacji, gdy produkt zamówiony przez KLIENTA będzie dostępny w sklepie/strukturze partnerskiej Decathlon.

Zmiana rozmiaru zarezerwowanego sprzętu sportowego nie pociąga za sobą żadnych zmian w zakresie ceny zapłaconej za rezerwację, i nie będzie miała wpływu na całkowity koszt wynajmu do zapłacenia w sklepie Decathlon lub w wybranej strukturze partnerskiej Decathlon, wybranych w procesie rezerwacji.

Nie jest możliwe dodanie artykułu do rezerwacji już zarejestrowanej na Stronie. Jeśli KLIENT ma zamiar zarezerwować większą liczbę artykułów, będzie musiał rozpocząć nową rezerwację. Usunięcie artykułu z już zarejestrowanej rezerwacji, dokonane po upływie ustawowego terminu na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, będzie traktowane jako jej anulowanie, a kwota zapłacona za rezerwację sprzętu sportowego zostanie zatrzymana przez DECATHLON jako zadatek sankcyjny.

7ARTYKUŁ 7 – SPOSÓB PŁATNOŚCI

Za rezerwację wypożyczenia sprzętu sportowego KLIENT zapłaci Decathlonowi kwotę równą 20% całkowitego kosztu wypożyczenia.
Pozostała część kosztów wypożyczenia będącego przedmiotem rezerwacji zostanie zapłacona przez KLIENTA bezpośrednio w sklepie Decathlon lub strukturze partnerskiej Decathlon, wybranych w momencie rezerwacji, w oparciu o stosowane przez nie warunki, udostępniane po skontaktowaniu się ze sklepem Decathlon lub strukturą partnerską Decathlon.

Rezerwacja zostanie zarejestrowana dopiero po zapłaceniu odpowiedniego kosztu.

Po otrzymaniu zapłaty kosztu rezerwacji, DECATHLON wyśle do KLIENTA e-mail na adres podany w potwierdzeniu dokonania rezerwacji.

Wszystkie płatności ze strony KLIENTA mogą być dokonywane wyłącznie za pomocą kart kredytowych wskazanych na stronie internetowej, z wykorzystaniem systemu Paypal i Googlepay.

W przypadku płatności kartą kredytową i za pośrednictwem Googlepay, rzeczywiste obciążenie kwotą rezerwacji zostanie dokonane dopiero w momencie jej przetworzenia.

W przypadku płatności za pośrednictwem Paypal, obciążenie rachunku jest natychmiastowe.

8ARTYKUŁ 8 – ZAWARCIE UMOWY I JEJ SKUTECZNOŚĆ

Umowę rezerwacji na wypożyczenie sprzętu sportowego uważa się za zawartą z chwilą wysłania KLIENTOWI przez DECATHLON e-maila z potwierdzeniem rezerwacji. Wiadomość e-mail zawiera dane KLIENTA, numer rezerwacji, szczegóły dotyczące zarezerwowanego sprzętu sportowego, czas trwania wypożyczenia, całkowitą cenę wypożyczenia, zapłaconą cenę rezerwacji i pozostałą cenę wypożyczenia do zapłaty, wskazanie sklepu internetowego Decathlon lub struktury partnerską Decathlon, wybranych w procesie rezerwacji, oraz link do wydrukowania i zarchiwizowania kopii niniejszych Warunków ogólnych.
KLIENT zobowiązuje się do weryfikacji poprawności danych osobowych zawartych w ww. wiadomości e-mail oraz do niezwłocznego powiadomienia DECATHLONU o wszelkich korektach/zmianach do wprowadzenia.

DECATHLON zobowiązuje się do opisywania i prezentowania zarezerwowanych na Stronie artykułów w najlepszy możliwy sposób. Niemniej jednak mogą pojawić się pewne błędy, nieścisłości lub niewielkie różnice między produktami przedstawianymi na Stronie a produktami rzeczywistymi. Ponadto zdjęcia produktów prezentowanych na Stronie nie stanowią zobowiązania umownego, zatem należy traktować je wyłącznie jako przykładowe.

9ARTYKUŁ 9 – UDOSTĘPNIENIE ZAREZERWOWANEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO – CZAS TRWANIA WYPOŻYCZENIA – ZWROT ZAREZERWOWANEGO MATERIAŁU

Zarezerwowany na Stronie sprzęt sportowy należy odebrać w sklepie Decathlon lub w strukturze partnerskiej Decathlon, wybranych w procesie rezerwacji i wskazanych w e-mailu potwierdzającym zobowiązanie do dokonania rezerwacji. KLIENT może odebrać sprzęt sportowy zarezerwowany na Stronie:
 • po okazaniu e-maila z potwierdzeniem rejestracji rezerwacji oraz ważnego dokumentu tożsamości,
 • jeśli wybranym w procesie rezerwacji punktem odbioru jest sklep Decathlon: od godziny 17:00 dnia poprzedzającego pierwszy dzień wypożyczenia, wskazany w e-mailu z potwierdzeniem zobowiązania do dokonania Rezerwacji,pod warunkiem, że wybrany w momencie rezerwacji sklep Decathlon będzie otwarty po tym czasie, oraz że zarezerwowany sprzęt sportowy jest dostępny i w stanie gotowym do odebrania,
 • jeśli wybranym w procesie rezerwacji punktem odbioru jest struktura partnerska Decathlon: w ciągu pierwszego dnia wypożyczenia, wskazanego w e-mailu potwierdzającym zobowiązanie do dokonania rezerwacji,
 • po podpisaniu, w sklepie Decathlon lub w strukturze partnerskiej Decathlon, umowy wypożyczenia sprzętu sportowego.
Dowolny rodzaj regulacji wypożyczonego sprzętu sportowego będzie przeprowadzany wyłącznie przez sklep Decathlon lub strukturę partnerską Decathlon, wybrane w procesie rezerwacji na Stronie. Precyzuje się, że wiązania narciarskie mogą być regulowane wyłącznie po otrzymaniu buta narciarskiego. W przypadku braku buta Decathlon dostarczy KLIENTOWI narty z niewyregulowanymi wiązaniami.

W momencie odbioru zarezerwowanego sprzętu sportowego, sklep Decathlon lub struktura partnerska Decathlon może również zwrócić się do KLIENTA z żądaniem wpłaty kaucji w wysokości równej cenie detalicznej sprzedaży wypożyczanego sprzętu sportowego. Ewentualną kaucję można wpłacić za pomocą preautoryzacji obciążenia karty kredytowej KLIENTA. Zostanie ona zwrócona KLIENTOWI w momencie zwrotu wypożyczonego sprzętu sportowego, bez uszczerbku dla przepisów art. 11 niniejszych Warunków ogólnych.

KLIENT jest zobowiązany do powiadomienia sklepu Decathlon lub struktury partnerskiej Decathlon o opóźnieniu w odebraniu zarezerwowanego sprzętu sportowego. Sklepy Decathlon i struktury partnerskie Decathlon zobowiązują się do przechowania sprzętu sportowego zarezerwowanego przez KLIENTA na Stronie:
 • do godziny 16:00 pierwszego dnia wypożyczenia wskazanego w e-mailu potwierdzającym rezerwację, jeśli rezerwacja odnosi się do kilkudniowego wypożyczenia,
 • do godziny 10:30 tego samego dnia, jeśli rezerwacja dotyczy wypożyczenia jednodniowego.
Po upływie powyższego terminu, rezerwacja zostanie uznana za nieważną, a KLIENT straci korzyść z rezerwacji, bez wymogu zwrotu zapłaconych kwot.

Czas trwania wypożyczenia określony jest w umowie wypożyczenia. Rozpoczyna się od momentu, gdy KLIENT bierze w posiadanie sprzęt sportowy będący przedmiotem rezerwacji i automatycznie wygasa w dniu i o godzinie podanych w umowie wypożyczenia.

KLIENT zobowiązany jest zwrócić wypożyczony sprzęt sportowy:
 • do godziny 14:00 w dniu następującym po zakończeniu wypożyczenia, podanym w umowie, w przypadku wypożyczenia w sklepie Decathlon,
 • do ostatniego dnia wypożyczenia wskazanego w e-mailu potwierdzającym rezerwację, w przypadku wypożyczenia w strukturze partnerskiej Decathlon.
W przypadku, gdy KLIENT zwróci sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia po upływie w/w terminu , zobowiązany będzie do zapłaty w sklepie Decathlon lub strukturze partnerskiej Decathlon kary w wysokości odpowiadającej dziennej stawce wypożyczania, podanej w sklepie Decathlon lub strukturze partnerskiej Decathlon, pomnożonej przez liczbę dni opóźnienia zwrotu sprzętu sportowego. Wypożyczony sprzęt sportowy należy zwrócić do sklepu Decathlon lub do struktury partnerskiej Decathlon, w których został odebrany, w godzinach obsługi klientów. Brak zwrotu sprzętu sportowego zostanie uznany za przywłaszczenie, z zastosowaniem sankcji karnych przewidzianych w art. 646 kodeksu karnego, bez możliwości powoływania się przez KLIENTA na jakąkolwiek przeszkodę.

10ARTYKUŁ 10 – KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO

KLIENT przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za zdolność osób korzystających z wypożyczonego sprzętu sportowego do korzystania z niego oraz zobowiązuje się, w swoim własnym imieniu i w imieniu osób korzystających, aby wypożyczony sprzęt sportowy był używany zgodnie z instrukcją obsługi, z zachowaniem ostrożności oraz bez stwarzania zagrożenia dla osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz aby nie był on przekazywany, podnajmowany i/lub wypożyczany osobom trzecim.

Wypożyczony sprzęt sportowy nie może być sprzedawany ani przekazywany w zastaw gwarancyjny.

11ARTYKUŁ 11 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KLIENT jest odpowiedzialny za nadzór nad wypożyczonym sprzętem sportowym od momentu jego objęcia w posiadanie do czasu jego zwrócenia.

KLIENT jest uważany za jedynego i wyłącznie odpowiedzialnego w przypadku uszkodzenia, kradzieży i utraty wypożyczonego sprzętu sportowego, niezależnie od powodu i/lub przyczyny.

W przypadku, gdy KLIENT nie zwróci całości lub części wypożyczonego sprzętu sportowego, zobowiązany będzie do zapłaty sklepowi Decathlon lub strukturze partnerskiej Decathlon, oprócz kosztów wypożyczenia, również kwoty równej cenie detalicznej niezwróconego sprzętu sportowego. W przypadku kradzieży wypożyczonego sprzętu sportowego, KLIENT zobowiązany jest złożyć zawiadomienie do właściwych organów oraz poinformować natychmiastowo na piśmie sklep Decathlon lub strukturę partnerską Decathlon, która wypożyczyła mu sprzęt.

KLIENT zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do stanu wypożyczonego sprzętu sportowego do sklepu Decathlon lub struktury partnerskiej Decathlon w momencie odbioru tegoż sprzętu. Takie zastrzeżenie zostanie włączone do umowy wypożyczenia w momencie jej podpisania. Przyjmowane będą tylko reklamacje zgłaszane przy odbiorze sprzętu.

Sprzęt sportowy jest numerowany i oznaczony. Należy zwrócić go z tymi samymi numerami i oznaczeniami. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu sportowego po wyczyszczeniu i w stanie, w jakim znajdował się w momencie jego odebrania, z wyjątkiem pogorszenia stanu spowodowanego normalnym zużyciem lub niewidocznej wady, która sama w sobie spowodowała pogorszenie stanu sprzętu, przy czym wszelki związany z tym ciężar dowodu spoczywa po stronie KLIENTA.

KLIENT jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia poniesione przez sprzęt sportowy, niezależnie od ich przyczyny. W ramach tej odpowiedzialności, KLIENT zobowiązany jest do pokrycia w sklepie Decathlon lub strukturze partnerskiej Decathlon kosztów czyszczenia, naprawy lub wymiany sprzętu w całości. Naprawy będą wykonywane wyłącznie przez sklep Decathlon lub przez strukturę partnerską Decathlon, w związku z czym wyłączone jest prawo KLIENTA do podjęcia działań w tym zakresie.

KLIENT będzie zobowiązany do zapłaty, oprócz kosztów wypożyczenia, każdej kwoty określonej zgodnie z niniejszym artykułem. KLIENT zobowiązuje się do zapłaty przedmiotowej kwoty w momencie zwrotu wypożyczonego sprzętu sportowego lub, w razie potrzeby, poprzez potrącenie z kaucji przewidzianej w art. 9 niniejszych warunków ogólnych.

12ARTYKUŁ 12 – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KLIENT ma prawo do odstąpienia od nabycia rezerwacji wypożyczenia bez żadnych kar i bez podania przyczyny do 24 godzin przed planowanym terminem odbioru zarezerwowanego sprzętu.

Przejęcie sprzętu sportowego będzie uznawane z wszelkimi tego skutkami jako zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy.

KLIENT, który zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest poinformować o tym DECATHLON w formie wyraźnego oświadczenia, wysłanego listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub poprzez przejście do zakładki „Moje wypożyczenia” na Stronie, klikając na ikonę "Pokaż szczegóły" danej rezerwacji, a następnie na ikonę „Usuń rezerwację”.

KLIENT może również skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy poprzez wysłanie wyraźnego oświadczenia, zawierającego decyzję o odstąpieniu od umowy lub, alternatywnie, poprzez przekazanie standardowego formularza odstąpienia, o którym w Załączniku I, część B Dekretu z mocą ustawy 21/2014 (nieobowiązkowo), którego tekst znajduje się poniżej:

Wzór formularza odstąpienia od umowy zgodnie z art. 49 ust. 1 podpunkt h)

(wypełnić i zwróć niniejszy formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Decathlon Italia s.r.l. Viale Valassina, 268 - 20851 – Lissone (MB)

telefon: 039.22.59.300 - faks: 039. 27.12.333

PEC: decathlonitalia@pec.it

Ja/my (*) niniejszym zawiadamiam/zawiadamiamy (*) o odstąpieniu od mojej/naszej (*) umowy rezerwacji wypożyczenia sprzętu sportowego (*)
 • Zarezerwowano dn. (*)
 • Nazwisko KLIENTA/ów
 • Adres KLIENTA/ów
 • Podpis/-y KLIENTA/ów (tylko jeśli ten formularz wysyłany jest w wersji papierowej)
 • Data
 • (*) Niepotrzebne skreślić br>
  DECATHLON dokona zwrotu przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został wybrany przez KLIENTA podczas zakupu rezerwacji wypożyczenia w maksymalnym terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

13ARTYKUŁ 13 - DOSTĘP DO STRONY

KLIENT ma prawo dostępu do strony w celu sprawdzenia i dokonania rezerwacji wypożyczenia sprzętu sportowego. Nie jest dozwolone żadne inne korzystanie, w szczególności komercyjne, ze strony i z zawartych na niej treści. Całość elementów na tej stronie, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych, oraz odpowiedniej wykorzystywanej technologii pozostaje własnością DECATHLONU i jest chronione przez prawo własności intelektualnej.

14ARTYKUŁ 14 – DANE OSOBOWE

Zgodnie z krajowymi i ponadnarodowymi przepisami o ochronie danych osobowych, dane osobowe gromadzone przez stronę podlegają przetwarzaniu komputerowemu przez DECATHLON. KLIENT ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania i wykreślenia dotyczących go danych, a także – jeśli spełnione są takie przesłanki – prawo do przenoszenia danych osobowych. KLIENT może korzystać z tych praw poprzez wysłanie specjalnego wniosku, na adres privacy@decathlon.com. Zebrane informacje przeznaczone są wyłącznie dla DECATHLONU i podmiotów przez niego upoważnionych. KLIENT może zapoznać się z Polityką ochrony danych osobowych DECATHLONU, klikając następujący link: https://www.decathlon.it/privacy.html

15ARTYKUŁ 15 – COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje „cookies”. Cookies to elektroniczne pliki, które zapisują informacje związane z nawigacją KLIENTA na stronie (przeglądane strony, data i godzina sprawdzania itp.) i które pozwalają DECATHLONOWI na oferowanie swoim klientom spersonalizowanych usług.

DECATHLON informuje Klienta o możliwości dezaktywacji tworzenia takich plików poprzez dostęp do własnego menu do konfiguracji internetu. Pozostaje uzgodnione, że uniemożliwi to Klientowi dokonanie zakupu online rezerwacji wypożyczenia.

Aby uzyskać więcej informacji Clicca qui

16ARTYKUŁ 16 – REKLAMACJE

Wszystkie reklamacje związane z wypożyczaniem sprzętu sportowego pozostają w wyłącznej gestii sklepu Decathlon i/lub struktury partnerskiej Decathlon, określonych w procesie rezerwacji i wskazanych w zobowiązaniu do dokonania rezerwacji, które pozostaną jedynym kontrahentem KLIENTA.

17ARTYKUŁ 17 – INTEGRALNOŚĆ

Niniejsze Warunki ogólne rezerwacji wypożyczenia tworzą wszystkie, składające się na nie klauzule. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków ogólnych jest nieważne lub zostanie uznane za takie na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub w następstwie orzeczenia sądu właściwej jurysdykcji, pozostałe przepisy nadal zachowają pełną moc i skuteczność.

18ARTYKUŁ 18 – WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDU

Niniejsze Warunki ogólne podlegają prawu włoskiemu.

Wszelkie spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsce zamieszkania lub pobytu KLIENTA, o ile znajduje się ono na terytorium Państwa.

W każdym przypadku istnieje możliwość opcjonalnego skorzystania z procedur mediacyjnych określonych w Dekrecie z mocą ustawy 28/2010, w odniesieniu do rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych w związku z interpretacją i realizacją niniejszych warunków sprzedaży, poprzez dostęp do następującej strony: https://webgate.ec.europa.eu/odr